• Về việc đăng ký thành viên
 • Cách phân tích kết quả kinh doanh khách sạn

  Thảo luận trong 'Kinh doanh & Marketing'

  1. Hotel Viet

   Hotel Viet Thượng đế

   1. Phân tích nguồn khách của khách sạn

   - Xác định được vị thế của doanh nghiêp trên thị trường khách sạn trong kỳ
   phân tích thông qua chỉ tiêu thị phần
   - Xác định được các đoạn tị trường mục tiêu của khách sạn, xây dựng và
   hoàn thiện chính sách marketing hỗn hợp cho từng đoạn thị trường mục tiêu, làm kế
   hoạch cho dạng khách thuê buồng đặt trước với thời hạn ngắn (khách đi lẻ) và
   khách thuê buồng đặt trước với thời gian dài hơn .
   - Xây dựng kế hoạch kinh doanh chung của khách sạn và cho từng bộ phận
   kinh doanh trong khách sạn. Sự ước tính và kiểm soát việc cho thuê buồng là mục
   tiêu chính của công tác quản lý. Số lượng buồng được thuê và số lượng khách ở
   trong khách sạn là cơ sở chính ảnh hưởng hầu hết đến các hoạt động kinh doanh
   khách sạn

   * Các chỉ tiêu về khách

   Các chỉ tiêu chung về ngày khách thực hiện trong kỳ phân tích
   - Chỉ tiêu về ngày khách tiêu dùng dịch vụ buồng ngủ
   - Chỉ tiêu về lượt khách tiêu dùng dịch vụ ăn uống
   - Chỉ tiêu về lượt khách tiêu dùng dịch vụ bổ sung

   * Cơ cấu khách theo từng loại dịch vụ


   - Cơ cấu khách tiêu dùng dịch vụ buồng:
   Khách nội địa: Số lượng? Tỷ lệ?
   Khách quốc tê: Số lượng? Tỷ lệ?
   Khách của doanh nghiệp lữ hành: Số lượng? Tỷ lệ?
   Khách tự tổ chức tiêu dùng: Số lượng? Tỷ lệ?
   Khách công vụ: Số lượng? Tỷ lệ?
   Khách nghỉ ngơi, tham quan: Số lượng? Tỷ lệ?
   Khách đi với mục đích khác: Số lượng? Tỷ lệ?
   Khách đặt chắc chắn dịch vụ của khách sạn với thời hạn dài: Số lượng? Tỷ
   lệ?
   Khách đặt không chắc chắn dịch vụ của khách sạn với thời hạn dài: Số
   lượng? Tỷ lệ?
   Khách đặt dịch vụ của khách sạn với thời hạn ngắn: Số lượng? Tỷ lệ?

   - Cơ cấu khách tiêu dùng dịch vụ ăn uống:
   Khách ở trong khách sạn: Số lượng? Tỷ lệ?
   Khách ở ngaòi khách sạn: Số lượng? Tỷ lệ?
   Khách đặt tiệc (hội nghị, các sự kiện khác): Số lượng? Tỷ lệ?
   Khách đặt tiệc (cưới, sinh nhật….): Số lượng? Tỷ lệ?
   Khách lẻ: Số lượng? Tỷ lệ?

   - Cơ cấu khách tiêu dùng các dịch vụ bổ sung:
   Khách ở trong khách sạn: Số lượng? Tỷ lệ?
   Khách ở ngoài khách sạn: Số lượng? Tỷ lệ?
   Trong đó cần phân tích làm rõ khách tiêu dùng dịch vụ bổ sung không phải
   là khách đang thuê buồng của khách sạn. Cụ thể là:
   Khách cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Số lượng? tỷ lệ?
   Khách gia đình: Số lượng? Tỷ lệ?
   Khách lẻ: Số lượng? Tỷ lệ?

   2. Phân tích doanh thu của khách sạn

   Khách sạn không thể điều chỉnh những thay đổi nguồn cung cấp hoặc điều
   chỉnh về mức độ hàng hóa và dịch vụ cung cấp trong khách sạn. Vì vậy khách sạn
   phải thiết lập và sử dụng hệ thống kiểm soát nguồn thu. Các yếu tố chính cấu thành
   hệ thống kiểm soát bao gồm: kế hoạch, mục đích và mục tiêu, ngân sách, tiêu chuẩn,
   quản lý dựa trên mục tiêu.:

   Dự tính số buồng được thuê Æ Dự tính khối lượng thức ăn và đồ uống Æ
   Dự tính thu nhập của khách sạn Æ dự tính các khoản chi Æ Dự tính lãi hoặc lỗ.

   Phân tích chỉ tiêu tổng doanh thu
   Tổng doanh thu của khách sạn bao gồm tất cả các khoản tiền thu từ việc tiêu
   thụ sản phẩm cảu khách sạn trong kỳ phân tích (kỳ phân tích có thể là hàng ngày,
   hàng tháng, hàng quý, hàng năm

   - Doanh thu từ dịch vụ cho thuê buồng
   - Doanh thu từ dịch vụ ăn uống
   - Cơ cấu của tổng doanh thu

   * Cơ cấu của tổng doanh thu theo các đối tượng khách
   - Doanh thu từ khách quốc tế: Số lượng? Tỷ lệ?
   - Doanh thu từ khách nội địa: Số lượng? Tỷ lệ?
   - Doanh thu từ khách của doanh nghiệp lữ hành: Số lượng? tỷ lệ?
   - Doanh thu từ khách hội họp của các tổ chức: Số lượng? Tỷ lệ?
   - Doanh thu từ khách tự tổ chức tiêu dùng: Số lượng? Tỷ lệ?

   3. Phân tích chi phí của khách sạn
   Hoạt động kinh doanh khách sạn hàng ngày, hàng giờ luôn gắn liền với các
   chi phí như làm vệ sinh, giặt đồ vải, ánh sáng bảo dưỡng, chi phí lương thực thực
   phẩm, đồ uống, phục vụ ….Lượng chi phí nhiều hay ít còn phụ thuộc vào quy mô,
   khối lượng công việc, tính hoàn thiện trong công tác quản lý và thực hành tiết kiệm
   của khách sạn

   Chỉ tiêu tổng quát về chi phí của khách sạn (giá trị tuyệt đối)
   TC = C1 + C2 + C3
   Trong đó:
   TC: Tổng chi phí kinh doanh của khách sạn trong kỳ phân tích
   C1: Chi phí kinh doanh lưu trú
   C2: Chi phí kinh daonh ăn uống
   C3: Chi phí kinh doanh các dịch vụ bổ sung

   4 Phân tích lợi nhuận của khách sạn
   Bản chất hoạch toán kinh doanh tìm ra lợi nhuận thuần. Lợi nhuận thuần là
   phần còn lại của khách sạn sau khi trừ tất cả các khoản chi phí
   Công thức tính:
   P = TR – TC
   Trong đó:
   P: là lợi nhuận thuần trong kỳ phân tích
   TR: Tổng doanh thu của khách sạn trong kỳ phân tích
   TC: là tổng chi phí của khách sạn trong kỳ phân tích
   Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất phản ánh toàn bộ kết quả mà nhà kinh doanh khách
   sạn mong đợi cũng như mục đích hướng tới của họ.

   5. Các chỉ tiêu đặc trưng trong hoạt động kinh doanh khách sạn
   Các chỉ tiêu tương đối đặc trưng của khách sạn là tỷ lệ % phản ánh chi phí
   tác nghiệp, lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần trong tổng doanh thu của kinh doanh
   khách sạn. Các tỷ lệ % chi phí cho các hoạt động tác nghiệp và tỷ lệ lợi nhuận trong
   tổng thu giúp các nhà quản lý của khách sạn ra các quyết định kịp thời. Thứ nhất,
   đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng chi phí. Thứ hai, dùng kết quả tính toán
   được ở từng loại chi phí, lợi nhuận để so sánh với kết quả tướng ứng của đối thủ
   cạnh tranh với cùng kỳ năm trước, hoặc kỳ trước đó và kết quả trung bình của toàn
   ngành nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu, tìm nguyên nhân để có giải pháp phù
   hợp.

   Các tỷ lệ chi phí tác nghiệp bao gồm:
   Chi phí quản lý
   * Tỷ lệ chi phí quản lý điều hành = -------------------- x 100
   Doanh thu
   Chi phí tiền công
   * Tỷ lệ chi phí tiền công = ------------------------- x 100
   Doanh thu
   Chi phí các khỏan thuế
   * Tỷ lệ chi phí các khoản thuế = ----------------------------- x 100
   Doanh thu
   Chi phí quảng cáo
   * Tỷ lệ chi phí quảng cáo = ------------------------ x 100
   Doanh thu
   Chi phí nghiên cứu marketing
   * Tỷ lệ chi phí marketing = --------------------------------------- x 100
   Doanh thu
   * Các tỷ lệ lợi nhuận bao gồm:
   Lợi nhuận gộp
   * Tỷ lệ lợi nhuận gộp = --------------------- x 100
   Doanh thu
   Lợi nhuận thuần
   * Tỷ lệ lợi nhuần thuần = ------------------------- x 100
   Doanh thu
   * Các hệ số quay vòng kho và sử dụng buồng hoặc giường, chổ ngồi ăn bao gồm:
   Chi phí vốn
   * Hệ số quay vòng kho = ---------------------------------
   Chi phí tồn kho trung bình
   Số buồng được thuê
   * Hệ số sử dụng buồng = ---------------------------------
   Tổng số buồng theo thiết kế
   Số giường được thuê
   * Hệ số sử dụng giường = ----------------------------------
   Tổng số giường theo thiết kế
   Số chỗ ngồi được sử dụng
   * Hệ số sử dụng chổ ngồi ăn = -------------------------------------
   Tổng số chổ ngồi theo thiết kế
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Cách phân tích kết quả kinh doanh khách sạn"

  Chia sẻ trang này

  Từ khóa được tìm kiếm qua Google

  1. dự toán của khách sạn doanh thu

   ,
  2. cac loai doanh thu tu hoat dong nha hang trong khach san

   ,
  3. phân tích kết quả kinh doanh của khách sạn

   ,
  4. phân tích hiệu quả kinh doanh khách sạn,
  5. tính lỗ lãi trong kinh doanh khách sạn,
  6. nguồn thu trong khách sạn,
  7. các nguồn thu có trong kinh doanh khách sạn,
  8. các nguồn thu của khách sạn,
  9. ty suat loi nhuan kinh doanh khach san,
  10. bảng doanh thu chi phí lợi nhuận khách sạn