hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn


Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOSHướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx,

Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

 1. hauphong

  hauphong Staffs

  Tham gia ngày:
  16/12/14
  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  vps gia re  Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ webserver nổi tiếng LEMP bao gồm: Linux + Nginx + MariaDB + PHP (PHP-FPM) trên CentOS 7/6.5/6.4/6.3/6.2/6.1/6/5.10.

  – Nginx (đọc là Engine x) là một webserver nhỏ gọn, ít tốn RAM, mạnh mẽ và có hiệu suất hoạt động cao.

  – MariaDB là phiên bản mã nguồn mở của MySQL, hoạt động giống hệt MySQL. Bắt đầu từ CentOS 7 mặc định đã bắt đầu hỗ trợ MariaDB, các bạn nên sử dụng thay cho MySQL ngay từ bây giờ.

  I. Cài đặt Nginx và PHP trên CentOS 7/6.5/5.10
  Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một server CentOS mới tinh chưa cài gì cả. Kiểm tra lại xem hostname và file host đã chính xác chưa trước khi bắt đầu.

  Các thao tác thực hiện bằng dòng lệnh, sử dụng tool ZOC Terminal và nano.

  1. Thêm repo cần thiết
  CentOS 7/6.5/5.10 Remi repository

  ## CentOS 7 ##
  rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-2.noarch.rpm
  rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

  ## CentOS 6 ##
  rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
  rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

  ## CentOS 5 ##
  rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
  rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm
  Nếu bạn gặp thông báo lỗi File Not Found, có thể phiên bản RPM đã thay đổi. Bạn có thể lấy link phiên bản mới nhất ở trang wiki Fedora EPEL

  CentOS 7/6.5/5.10 Nginx repository

  ## CentOS 7 ##
  rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

  ## CentOS 6 ##
  rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm

  ## CentOS 5 ##
  rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/5/noarch/RPMS/nginx-release-centos-5-0.el5.ngx.noarch.rpm
  2. Cài đặt Nginx, PHP
  CentOS 7/6.5/5.10

  yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y nginx php-fpm php-common
  3. Cài đặt PHP module
  Một số module PHP thông dụng:

  • OPcache (php-opcache) – The Zend OPcache provides faster PHP execution through opcode caching and optimization.
  • APCu (php-pecl-apc) – APCu userland caching
  • CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP
  • PEAR (php-pear) – PHP Extension and Application Repository framework
  • PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications
  • MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP applications that use MySQL databases
  • PostgreSQL (php-pgsql) – A PostgreSQL database module for PHP
  • MongoDB (php-pecl-mongo) – PHP MongoDB database driver
  • SQLite (php-pecl-sqlite) – Extension for the SQLite Embeddable SQL Database Engine
  • Memcache (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon
  • Memcached (php-pecl-memcached) – Extension to work with the Memcached caching daemon
  • GD (php-gd) – A module for PHP applications for using the gd graphics library
  • XML (php-xml) – A module for PHP applications which use XML
  • MBString (php-mbstring) – A module for PHP applications which need multi-byte string handling
  • MCrypt (php-mcrypt) – Standard PHP module provides mcrypt library support
  Để cài đặt bạn hãy sử dụng lệnh yum --enablerepo=remi,remi-php56 install ten_module. Ví dụ:

  yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongo php-pecl-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml
  4. Stop httpd (Apache) server, Start Nginx và PHP-FPM
  Stop httpd (Apache)

  ## CentOS 7 ##
  systemctl stop httpd.service

  ## CentOS 6.5/5.10 ##
  service httpd stop
  Start Nginx

  ## CentOS 7 ##
  systemctl start nginx.service

  ## CentOS 6.5/5.10 ##
  service nginx start
  Start PHP-FPM

  ## CentOS 7 ##
  systemctl start php-fpm.service

  ## CentOS 6.5/5.10 ##
  service php-fpm start
  5. Tự động khởi động Nginx, PHP-FPM và tắt httpd
  Tắt httpd (Apache) khi boot

  ## CentOS 7 ##
  systemctl disable httpd.service

  ## CentOS 6.5/5.10 ##
  chkconfig httpd off
  Autostart Nginx

  ## CentOS 7 ##
  systemctl enable nginx.service

  ## CentOS 6.5/5.10 ##
  chkconfig --add nginx
  chkconfig --levels 235 nginx on
  Autostart PHP-FPM

  ## CentOS 7 ##
  systemctl enable php-fpm.service

  ## CentOS 6.5/5.10 ##
  chkconfig --add php-fpm
  chkconfig --levels 235 php-fpm on
  6. Cấu hình Nginx và PHP-FPM
  Cấu hình Nginx

  – Thay đổi worker_processes

  nano /etc/nginx/nginx.conf
  Chỉnh worker_processes bằng với số processor VPS của bạn

  – Cấu hình nginx virtual hosts

  nano /etc/nginx/conf.d/default.conf
  Bạn thay đổi thông tin như bên dưới:

  #
  # The default server
  #
  server {
  listen 80;
  server_name example.com;

  location / {
  root /usr/share/nginx/html;
  index index.php index.html index.htm;
  try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  error_page 404 /404.html;
  location = /404.html {
  root /usr/share/nginx/html;
  }

  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
  root /usr/share/nginx/html;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
  #
  location ~ .php$ {
  root /usr/share/nginx/html;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
  }
  }
  Các đoạn bôi đỏ là cần phải thay đổi.

  – Restart Nginx

  ## CentOS 7 ##
  systemctl restart nginx.service

  ## CentOS 6.5/5.10 ##
  service nginx restart
  Cấu hình PHP-FPM

  – Chỉnh user và group

  nano /etc/php-fpm.d/www.conf
  Thay user và group = apache sang nginx

  [...]
  ; Unix user/group of processes
  ; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group
  ; will be used.
  ; RPM: apache Choosed to be able to access some dir as httpd
  user = nginx
  ; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
  group = nginx
  [...]
  – Restart PHP-FPM

  ## CentOS 7 ##
  systemctl restart php-fpm.service

  ## CentOS 6.5/5.10 ##
  service php-fpm restart
  7. Test cấu hình Nginx và PHP-FPM
  nano /usr/share/nginx/html/info.php
  Thêm đoạn sau vào

  <?php
  phpinfo();
  ?>
  Test thử bằng link: http://<ip-address>/info.php. Nếu bạn thấy thông tin về PHP hiện ra thì đã cài đặt thành công.

  Lưu ý: bản CentOS 7 có thể bị block port 80, nếu bạn truy cập thẳng vào IP mà báo lỗi không kết nối được thì hãy open port http:

  service iptables start
  iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
  service iptables save
  service iptables restart
  II. Cài đặt MariaDB trên CentOS 7/6.5/5.10
  1. Thêm MariaDB repo
  Lưu ý: Không cần thực hiện trên CentOS 7. Phiên bản MariaDB trên CentOS 7 hiện nay là 5.5.37

  ## CentOS 6/5 MariaDB 5.5 ##
  wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/5

  ## CentOS 6/5 MariaDB 10.0 ##
  wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos
   

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Các bạn đang xem bài viết Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOSHướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx,