• Về việc đăng ký thành viên
 • Một số thủ thuật tối ưu LEMP server trên CentOS

  Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

  1. hauphong

   hauphong Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   16/12/14
   Bài viết:
   433
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   16
   Giới tính:
   Nam
   hosting gia re

   Sau khi cài đặt xong LEMP trên CentOS, bạn sẽ cần thực hiện một số tùy chỉnh để đảm bảo hệ thống hoạt động nhanh hơn, tăng tốc website. Bên dưới là một số thao tác mình thực hiện mỗi khi cài đặt server.

   1. Kích hoạt Gzip Compression

   Mở file cài đặt nginx

   sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
   Chỉnh phần cài đặt gzip

   ...
   http {
   ...

   # enable gzip compression
   gzip on;
   gzip_disable "msie6";
   gzip_vary on;
   gzip_proxied any;
   gzip_comp_level 6;
   gzip_buffers 16 8k;
   gzip_http_version 1.1;
   gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
   # end gzip configuration
   }
   ...
   Reload nginx

   sudo /etc/init.d/nginx reload
   2. Make Browsers Cache Static Files On nginx

   Mở file virtual host mặc định hoặc file custom của bạn

   sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf
   Thay đổi cài đặt như bên dưới.

   [...]
   server {
   [...]
   location ~* .(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
   expires 365d;
   }
   [...]
   }
   [...]
   Reload nginx

   sudo /etc/init.d/nginx reload
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Một số thủ thuật tối ưu LEMP server trên CentOS"

  Chia sẻ trang này