• Về việc đăng ký thành viên
 • ROSANA APARTMENT HOTEL 2 의 4월과 5월의 특별한 우대 프로그램

  Thảo luận trong 'Điểm tham quan'

  1. Nguyễn Phi Anh

   Nguyễn Phi Anh Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   23/5/16
   Bài viết:
   17
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   1
   Giới tính:
   Nam
   고객님에게바로25% 할인!
   Ms. Nhung (Ms Rose) +84 906 261 263; Email: 80nhung@gmail.com에바로연락하세요
   ROSANA APARTMENT HOTEL 2 – 원래좋고지금더좋은서비스!
   베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시, Kinh Bac동, Yna구역, Bui Xuan Phai, 16.
   전화: +84 241 3858 518; 0906 261 263
   우리에게바로연락하시고예약하세요.
   Rosana 2 호텔은다른 Rosana아파트호텔보다더많은시실이있고더많이투자되고 Rosana호텔시스템에서새로운벤치마크를수립했다.
   · 전문적인관리스타일, 영어를할수있는리셉션직원.
   · 모든층에있는리프트, 24/24시간감시카메라
   · 다양한엔터테인먼트채널을제공하는유료 TV.
   · 고객님을위해 1층에있는고품질의객실과식당.
   · 매일객실요금에포함된아침식사.
   · 유럽, 북미와호주에수출기준에부합하는높은수준의모든인터리어.
   · Dunloppilo정품매트리스혹은이와동등한품질의매트리스.
   · 프리미엄직물로만들어진모든침대액세서리와함께고객님의편안한잠.
   · 고품질의 LED조명시스템을갖추는공공장소와객실.
   우수한품질,저렴한가격,지금바로예약하세요!
   베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시에서단기또는장기동안체류할때 Rosana Legend Hotel를선택해야하는 6가지이유는다음과같다:
   1. 우아한디자인이있고높은표준으로건설되며, 적절한가격에양질의생활공간을원하는외국인과베트남사람에적합합니다
   2. Bac Ninh의시내중심근처에있고조용한위치가있으며, 슈퍼마켓, 레스토랑, 가페, 은행, 바, 노래방, 마사지등에서 0,5-3km만떨어져있습니다
   3. 모든아파트는별도의부엌, 나무바닥, LCD TV, 무선인터넷, 양방향에어컨이있습니다
   4. 객실들은다양한요구에적합합니다: Deluxe 20m2 고급객실부터 VIP 30m2 객실까지있습니다
   5. 항상깨끗하게청소하며국제표준의품질을유지합니다
   6. 개점행시에즈음하여다양하고제한수량이있는프로모션
   Rosana 2 에는총우아한 16개의객실이있으며, 모두가별도의부엌및객실의종류가 3가지있습니다. 상호이익의관계로장기적인협력을시작하기위해우리의서비스를선택해주셔서감사로서개점행사에다음과같은특별한할인이있습니다:
   6개월이상의경우 25% 할인된임대료(VAT 및아침식사미포함)
   Deluxe Studio: 9.750.000
   Deluxe Studio city view: 10.500.000
   Luxury Studio: 12.000.000
   1~6개월의경우 25% 할인된임대료(VAT 및아침식사미포함)
   Deluxe Studio: 11.250.000 vnđ
   Deluxe Studio city view: 12.000.000 vnđ
   Luxury Studio: 13.500.000 vnđ
   우대하루임대료
   Deluxe Studio: 발표가격 660.000, 우대가격 495.000 vnđ
   Deluxe Studio city view: 발표가격725.000, 우대가격 554.500 vnđ
   Luxury Studio: 발표가격 825.000, 우대가격 618.750 vnđ.
   • 우대가격은 2016/05/30일전에체결된예약/계약서에만적용되고객실이남아있는경우에적용된다. 장기간동안거주하는경우에한달미리지불해야한다. 프로모션프로그램은예고없이종료될수있다.
   · 모든객실은다음과같은서비스를무료사용할수있습니다: 7층셀프세탁서비스, 리셉션/1층객실영역을사용할수있습니다.
   · 월세는 100KWH전기/월을포함하지만아침식사와 10% VAT세금을포함하지않습니다.
   우리에게바로연락하시고예약하세요.
   Ms.Nhung (Ms Rose) +84 906 261 263; Email: 80nhung@gmail.com
   ROSANA APARTMENT HOTEL 2 –원래좋고지금더좋은서비스!
   베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시, Kinh Bac동, Yna구역, Bui Xuan Phai, 16.
   Tel: +84 241 3858 518; 0906 261 263
   Bac Ninh시에거주하는외국인에게훌륭한커뮤니티를구축하는것을자랑한다.
    
  2. Bếp Hà Yến

   Bếp Hà Yến Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   18/4/16
   Bài viết:
   23
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   1
   Giới tính:
   Nữ
   Toàn tiếng Hàn Quốc thế này, bạn dịch sang tiếng Việt đi :D
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "ROSANA APARTMENT HOTEL 2 의 4월과 5월의 특별한 우대 프로그램"

  Chia sẻ trang này